Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Separační centrum > Provedení odběru
CZ | EN

Provedení odběru

 • Po příchodu na Separační centrum  vyplní dárce Dotazník pro dárce krevních destiček. Odběrová sestra změří dárci krevní tlak, puls  a teplotu.
 • Odběrová sestra zkontroluje vyplněný Dotazník a prodiskutuje s dárcem eventuelní problematické body.
 • Pokud je dárce uznán způsobilým k odběru, odchází na odběrový sál. Naopak pokud zjistí odběrová sestra skutečnosti, které zpochybňují zdravotní způsobilost dárce k odběru, upozorní lékaře.
 • Odběr se provádí na odběrovém sále. Dárce by se měl před výkonem vyprázdnit (toalety na chodbě před vstupem do Separačního centra), musí vyjmou z úst žvýkačku.
 • Odběrová sestra vyzve dárce, aby zaujal polohu na odběrovém křesle. Po dezinfekci místa vpichu se zavedou periferní žilní katetry do dvou žil na předloktí.
 • Dárce je připojen k separátoru a následuje vlastní odběr trombocytů. Krev je nasávána ze žíly, ošetřena protisrážlivým roztokem a odváděna hadičkou do přístroje. Zde se z ní centrifugací krevní plazma bohatá na destičky, která se střádá ve sběrném vaku. Zbytek krve se mísí zpět do plné krve a vrací druhou hadičkou do návratné žíly.
 • Doba trvání procedury je cca 70 minut. Výsledkem odběru je 350 ml krevní plazmy bohaté na destičky.
 • Personál Separačního centra sleduje po celou dobu odběru správný průběh procedury, funkci a nastavení přístroje a Váš zdravotní stav.
 • Pokud se kdykoliv v průběhu celého odběru necítíte dobře nebo se Vám objeví příznaky, které nebyly přítomné před zahájením odběru, sdělte tuto skutečnost neprodleně obsluhujícímu personálu.
 • Po skončení procedury se odběrová souprava propláchne fyziologickým roztokem, aby se vám navrátila veškerá krev přítomná v hadičkách. Odběrová sestra vyjme jehly ze žil, překryje sterilně místo vpichu a zkomprimuje. Po cca 10 minutách se komprese sejme, místo vpichu se zkontroluje, překryje čtvercem a zaváže obinadlem.
 • Dárce je po separaci nadále pečlivě sledován (10 min). Pokud se cítí dobře a nejsou žádné zdravotní komplikace může odejít.
 • Při odchodu vydá odběrová sestra dárci omluvenku, potvrzení o provedení separace a pokladní doklad pro vyzvednutí odměny. Zároveň provede záznam do Legitimace dárce krevních destiček (datum, číslo odběru a podpis).
© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008